Mỗi doanh nghiệp điều muốn công ty mình lúc nào cũng có lãi, nhưng thông thường cũng có doanh nghiệp mỗi năm lãi, lỗ.Vậy nếu năm nay doanh nghiệp được lãi, và năm tới doanh nghiệp lỗ thì kế toán cần phải làm gì để bù trừ cho nhau để doanh nghiệp đóng ít thuế lại

Tham khảo : Dịch vụ kế toán trọn gói

Ví dụ  năm 2013 doanh nghiệp lỗ hơn 200 triệu đồng , như vậy kế toán không phải làm thử tục chuyển lỗ nào cả. Nhưng sang năm 2014 nếu doanh nghiệp của bạn làm ăn có lãi thì tất nhiêu ở đây kế toán cần phải làm chuyển số lỗ năm 2013 sang năm 2014 để chuyển lỗ.

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số lỗ giữa chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế.
Trước hết chúng ta cần phân biệt lỗ là như thế nào? Các khoản lỗ không bị phân biệt nguyên nhân tại sao lỗ mà chỉ phân biệt lĩnh vực và hình thức hoạt động phát sinh lỗ, từ đó hạn chế việc bù trừ lỗ cho nhau và áp dụng thuế suất phù hợp sau khi hết lỗ. Thông tư130/2008/TT-BTC đề cập và quy định riêng việc bù trừ, chuyển lỗ của các khoản lỗ sau:
• Lỗ từ hoạt động kinh doanh hưởng thuế suất ưu đãi
• Lỗ từ hoạt động kinh doanh không hưởng thuế suất ưu đãi
• Lỗ từ hoạt động kinh doanh bất động sản
• Lỗ từ hoạt động liên doanh, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác
• Lỗ từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài
2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển lỗ như thế nào?
Thông tư số 123/2012/TT-BTC được ban hành ngày 27/7/2012 và áp dụng ngày 10/9/2012 trở đi có quy định cụ thể việc chuyển lỗ như sau: Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Xem : http://ketoandongphong.com/dich-vu-ke-toan-tron-goi-8.html

- Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.
- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó.

Nếu khi quyết toán thuế tn dn , thi doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên./.

Xem tiếp : dịch vụ thành lập công ty

Hiện nay đã ban hành thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực vào ngày 2/8/2014 và tháng 9 cũng đã ban hành ra thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề đã được nêu trên

Đăng nhận xét

 
Top